1. Alle klachten ontrent de levering of uitvoering der werken dienen uiterlijk binnen de 8 dagen bekend gemaakt en aangetekend bevestigd te worden.

2. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Ieper

3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 12 % met een minimum van EUR 50 per factuur en met een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar.

4. Ingeval van betwistingen zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd zijn

5. De leveringstermijnen zijn bij benadering opgegeven en niet bindend. De niet-naleving van de opgegeven leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, interest, noch vernietiging der bestelling. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van de prijs van de bestelling

6. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten. Alle verzendingen geschieden op risico van de klant ook indien franco wordt geleverd.

7. Voor alle facturen onder de 40 euro (inclusief btw), zal een administratieve kost aangerekend worden van 10 euro (excl. Btw).